OM OSS

Om Penica

Penica grundades 1990 i syfte att förmedla verktyg till människor i organisationer och företag som tydliggör den personliga kommunikationen och därmed skapar ökad effektivitet och stimulans.

Andra uppslag som Penica  förmedlar  hos uppdragsgivare är:

-Att få personal finna hur de kan motivera sig själva och inspirera andra.

-Se möjligheter i en förändring, aktivt påverka  arbetsglädje

-Initiera synergieffekter med kollegor och kunder

-Uppleva skillnader mellan varandra med nyfikenhet och därigenom skapa fler gemensamma styrkor. 

-Bidra med verktyg för att skapa medveten närvaro som kan bidrar till harmoni, välmående och oftare göra rätt saker i rätt timing.

- Ta lärdom av varandra och stötta varandra för att aktivt vidareutveckla företaget - organisationen.

Alla budskap och samarbeten syftar till handling i praktiken för att skapa förståelse och mervärde.

Filosofi och synsätt

För att locka fram och vidareutveckla förmågor och styrkor hos människor krävs en förståelse ur en helhetssyn på människan. Insikten om att vi tar till oss och sänder budskap på olika sätt underlättar vidareutveckling och då viljan ständigt finns närvarande. En ökad medvetenhet om sina egna styrkor  och andras styrkor  är betydelsefullt och en nödvändighet i en värld som nu är  i snabb förändring.

 

Alla kan utveckla sina förmågor och bidra till utveckling när vilja och de rätta verktygen finns och ges. Det handlar om att vidareutveckla  i små tydliga steg utifrån sin egen nivå.

Vi betonar vikten av att företag behöver agera utifrån de värdegrunder som ligger som bas i företaget. Människor i företag /  organisationer behöver kontinuerligt synliggöra och öva sig i de värdegrunder som finns. Penica jobbar i samklang med uppdragsgivarens värdegrunder och finner därigenom verktyg för hur det kan ske i en kommunikationen. Det blir allt viktigare att få människor att göra och våga göra och tillåtas ”göra fel” för att finna fler uppslag som bidrar till utveckling och därmed kunna göra rätt via lärdomen..

Hela personalen skall förstå vad företagets / organisationens värderingar och mål innebär i vardagen och hur envar med sin egen unika personlighet kan bidra till att förverkliga dem i sitt sätt att vara och kommunicera.  Det är alltid människorna företagen och organisationerna som är utvecklingen.

Några orsaker till att goda resultat har uppnåtts i samarbete med uppdragsgivare:

  • Synliggör kopplingen mellan välmående, visualisering, medveten närvaro, vilja, agerande och framgång i en kommunikation.
  • Varje individ är viktig och vi utgår från deltagarens utgångsläge.
  • Vi har fått personal att mer ta vara på varandras kompetenser, idéer, ge varandra god feedback och att gå från grupp till team-beteende.
  • Vi bygger i första hand på att få människor upptäcka sina styrkor,  synliggöra svagheter när de kan vara till hjälp för att skapa styrkor.
  • Vi delger kunskap som medför ökad medvetenheten om hur vi kan påverka vårt sätt att tänka och hur kopplingen är till den personliga kommunikationen.
  • Påvisa vikten om hur vi använder vårt språk och sättet att uttrycka sig och hur det påverkar dem vi står i kontakt med.
  • Tydliggöra målsättningar och arbeta mot dem för att uppnå synliga och tydliga utfall.
  • I våra program och samarbeten delges verktyg för att enklare kunna organisera arbetet och som medför goda förutsättningar till att nå de mål som är uppsatt.
  • Humor och inspiration i samarbeten är en viktig ingrediens.


Vi behöver även se människor i termer av deras framtida potential och inte bara deras tidigare prestationer

Ensam är stark, flera är oövervinnerliga

Referenser